تو تاکسی نشسته بودیم یدفه دختره گفت چی؟

من:هیچی

.

.

.

.

دختره:چی؟

من:بخدا هیچی

دختره:چی؟

من:خدا شاهده هیچی

دختره:چی؟

من:آقای راننده جان مادرت وایسا من میخوام پیاده بشم

راننده:خفه شو بشین سر جات خانم داره عطسه میکنهنیشخند