اینم از فال اقا حافظمون

دیشـــب فــــــــال گرفتــــــــم :

حافــــــــظ فرمــــــــودند که :

خوشــــــــا آن زن که همسرش تو باشــــــــى

والٰا بخُــــــــدا

حالا اگه خــــــــودم میگفتم میگفتین خودشیفته س

اصن یه وضیه که  حافظــــم فَهمیـــ ــدهخنثی

/ 0 نظر / 8 بازدید