با چی میخواستی بیام خب!

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﺯﻡ ﭘﺮﺳﯿﺪ...
" ﺑﺒﺨﺸﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭼﯽ ﻣﯿﺎﯾﻦ
ﻓﯿﺴﺒﻮﮎ؟؟؟"
ﻣﻨﻢ ﮔﻔﺘﻢ...
ﻣﻦ ﻧﺬﺭ ﺩﺍﺭﻡ ﺧﻮﺍﻫﺮ...
ﺑﺎ ﭘﺎﯼ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﻣﯿﺎﻡ...
یه همچین آدم معتقدی هستم من
والا... خنثی

/ 0 نظر / 10 بازدید