# خنده

دیگه آخراشه

یادته میترسیدی؟میگفتی درازه؟نمیتونم تحمل کنم؟خیلی اذیت میشم؟دیدی چقدر راحت بیشترش رفت؟یکم دیگه تحمل کنیبقیه اشم میره!...... .....عید فطر پیشاپیش مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارک! آآآآآآآآآآآآی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 0 بازدید

ﺍﮔﺮ ﺩﯾﺪﯼ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺑﺮﺩﺭﺧﺘﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮﺩﻩ

ﺍﮔﺮ ﺩﯾﺪﯼ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺑﺮﺩﺭﺧﺘﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﯿﺎﺭﯾﺪﺵ ﮐﻨﺎﺭ ﯾﻬﻮ ﮔﻼﺑﯿﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﺗﻮﺳﺮﺵ ﭼﺎﺭﺗﺎﻓﺮﻣﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻣﯿﺸﯿﻢ|:
/ 0 نظر / 3 بازدید